Algemene voorwaarden

  1. Berbee Advocaat is de handelsnaam van mr M. Berbee, die als eenmanskantoor de praktijk van advocaat uitoefent. Berbee Advocaat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73153095.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, ook op aanvullende en vervolgopdrachten van cliënten.
  3. Niet alleen Berbee Advocaat, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  4. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Berbee Advocaat als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het uitdrukkelijk en/of stilzwijgend bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 404 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt door de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
  5. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Berbee Advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het eigen risico dat Berbee Advocaat in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook nalaten begrepen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Berbee Advocaat aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Berbee Advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het eigen risico dat Berbee Advocaat in verband met die verzekering draagt.
  6. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.
  7. De tarieven van Berbee Advocaat worden in beginsel jaarlijks geïndexeerd. Betalingen van declaraties van Berbee Advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Wanneer na het versturen van de eerste herinnering de factuur nog immer niet wordt voldaan, is de client een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten verschuldigd, welke bij de daarop volgende aanmaning tevens bij het openstaande saldo wordt opgeteld. Indien Berbee Advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, zoals bij het uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau, komen de kosten van deze maatregelen – met een minimum van 15% van het openstaande saldo – voor rekening van de cliënt.
  8. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Berbee Advocaat gestelde bank- en/of girorekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.
  9. Op de rechtsverhouding tussen Berbee Advocaat en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Berbee Advocaat is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
  10. Op alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, is primair van toepassing de kantoorklachtenregeling van Berbee Advocaat en kunnen, conform artikel 4 lid 3 van deze kantoorklachtenregeling, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Deswege verzocht, zal Berbee Advocaat over beide regelingen de nodige informatie aan de opdrachtgever verschaffen.

 

Berbee Advocaat